Attachment: RCE یا امواج رادیو فرکوئنسی برای درمان تنگی کانال نخاعی

RCE یا امواج رادیو فرکوئنسی برای درمان تنگی کانال نخاعی

RCE یا امواج رادیو فرکوئنسی برای درمان تنگی کانال نخاعی

درباره دکتر علی نقره کار

فلوشيپ فوق تخصصي درد از دانشگاه علوم پزشكي ایران، بورد تخصصي آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از دانشگاه علوم پزشكي تهران، بازرس انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران (ISRAPM)، مدیر داخلی مجله علمی - پژوهشی بیهوشی