Attachment: %d8%af%db%8c%d8%b3%da%a9%da%a9%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c-discectomy

دیسککتومی (discectomy) یا نوکلئوپلاستی (Nucleoplasty)

درباره دکتر علی نقره کار

فلوشيپ فوق تخصصي درد از دانشگاه علوم پزشكي ایران، بورد تخصصي آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از دانشگاه علوم پزشكي تهران، بازرس انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران (ISRAPM)، مدیر داخلی مجله علمی - پژوهشی بیهوشی