Attachment: سندرم درد منطقه ای پیچیده (CRPS) – دکتر علی نقره کار

سندرم درد منطقه ای پیچیده (CRPS) - دکتر علی نقره کار

سندرم درد منطقه ای پیچیده (CRPS) – دکتر علی نقره کار

درباره دکتر علی نقره کار

فلوشيپ فوق تخصصي درد از دانشگاه علوم پزشكي ایران، بورد تخصصي آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از دانشگاه علوم پزشكي تهران، بازرس انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران (ISRAPM)، مدیر داخلی مجله علمی - پژوهشی بیهوشی