Attachment: سندرم مفصل فاست ( آرتروز مفاصل بین مهره ای)

سندرم مفصل فاست ( آرتروز مفاصل بین مهره ای)

سندرم مفصل فاست ( آرتروز مفاصل بین مهره ای)

درباره دکتر علی نقره کار

فلوشيپ فوق تخصصي درد از دانشگاه علوم پزشكي ایران، بورد تخصصي آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از دانشگاه علوم پزشكي تهران، بازرس انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران (ISRAPM)، مدیر داخلی مجله علمی - پژوهشی بیهوشی