Attachment: %d8%b9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%a2%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%86

محل درد در ارتروز گردن بر اساس مهره درگیر

محل درد در ارتروز گردن بر اساس مهره درگیر

درباره دکتر علی نقره کار

فلوشيپ فوق تخصصي درد از دانشگاه علوم پزشكي ایران، بورد تخصصي آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از دانشگاه علوم پزشكي تهران، بازرس انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران (ISRAPM)، مدیر داخلی مجله علمی - پژوهشی بیهوشی